Khu công nghiệp

1-1.jpg

Hoa của chúng ta

1-2.jpg

Cỏ xanh của chúng tôi với đá

2.0.jpg

Đá của chúng tôi

3.0.jpg3.0.jpg

Hành lang thực vật

1.0.jpg

Văn phòng trình diễn

Yunch.jpg

Chế độ xem hàng đầu

Yunch 2.jpg

Góc nhà máy

Yunch.png

Đội của chúng tôi

webwxgetmsgimg (5).jpg

Phòng văn phòng